Creació del grup motor de la taula de mobilitat

Definir de manera participada i consensuada un model de la mobilitat urbana que sàpigui conjugar la millora de l’accessibilitat i de la seguretat del vianant amb la mobilitat amb vehicle privat, és una de les prioritats del govern municipal.

Amb aquest objectiu i amb la voluntat també d’atendre qüestions de certa urgència, aquest dilluns passat es va constituir el grup motor de la taula de mobilitat de les Borges.

Aquest grup motor s’ha marcat com a prioritaris els següents punts:

1) la creació de noves places d’estacionament;
2) eliminar les males pràctiques d’ocupació de voreres per part del vehicle privat;
3) estudiar un circuit alternatiu per als busos;
4) avançar en el procés de peatonalització del nucli històric;
5) actualitzar la senyalització horitzontal i vertical; i
6) crear noves places per a persones amb mobilitat reduïda (PMR).

Taula de Mobilitat