Plans pressupostaris a mig termini

*D'acord amb l'article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s'elaborarà un pla pressupostari a mig termini que s'inclourà en el Programa d'Estabilitat, en el que s'emmarcarà l'elaboració dels pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic i de conformitat amb la regla de la despesa."