Pla d'acció

L'article 38 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, estableix que el President de la Corporació formalitzarà un Pla d'acció que determini les mesures a adoptar per a subsanar les debilitats, deficiències, errors i incompliments que es posin de manifest a l'informe resum.