Pla Parcial de Delimitació Cooperativa de Sant Isidre

Pla Parcial de Delimitació de l'àmbit discontinu SUND-5 del POUM de les Borges Blanques "Cooperativa Sant Isidre", aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 20 d'octubre de 2021