Borsa de treball Policia Local - 1321/2022

Edicte d’aprovació de la convocatòria i les bases reguladores de concurs oposició per proveir tres places d’agent de la policia local en règim de funcionari/ària de carrera, subgrup C2, de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, escala bàsica, classe policia i per la formació d’una borsa de treball.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió de data 20 de juliol de 2022, ha aprovat la convocatòria i les bases del procediment selectiu per a la provisió de tres places d’agent de la policia local mitjançant el sistema de concurs oposició, d’acord amb l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal en els termes habilitats per la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i l'oferta d’ocupació pública ordinària de l’any 2022 i per la formació d’una borsa de treball que permetrà cobrir amb personal funcionari interí les places que siguin necessàries.

En compliment del que estableix l’article 5.1 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, es publica el text íntegre de les bases aprovades.