Línies fonamentals del pressupost

"D'acord amb l'article 27.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, abans de l'1 d'octubre de cada any, les Comunitats Autònoms i Corporacions Locals remetran al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques informació sobre les línies fonamentals que contindran els seus Pressupostos, a efectes de donar compliment als requeriments de la normativa europea."