Funció interventora
  • D'acord amb l'article 3.1 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, la funció interventora té per objecte controlar els actes de l'entitat local i dels seus organismes autònoms, qualsevol que sigui la seva qualificació, que donin lloc al reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i pagament que d'ells es derivin, i la inversió o aplicació en general dels seus fons públics, amb el fi d'assegurar que la seva gestió s'ajusti a les disposicions aplicables en cada cas.
  • Informe anual sobre els resulatst de la funció interventora