Convenis de Col·laboració i Urbanístics

Aquest apartat conté informació relativa a l'article 14 de la Llei 19/2014 de transparència, informació pública i bon govern, relatiu a la transparència en els convenis de col·laboració.

Aquí es poden consultar els diversos documents individuals així com una relació de tots els convenis, on s'assenyala la data d'aprovació o formalització, l'objecte, els drets i obligacions, la vigència, les modificacions i el compliment i execució d'aquests convenis de col·laboració.

Els convenis urbanístics es configuren com acords de voluntats entre administracions públiques i altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, titulars de drets o interessos urbanístics, i materialitzen el principi de participació dels particulars en l'urbanisme. 

Actualment l'Ajuntament de les Borges Blanques resta a l'espera d'aprovar el POUM per publicar aquests convenis.