Informe resum anual dels resultats de control intern

L'article 37 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local , estableix que l'òrgan interventor haurà d'elaborar camb caràcter anual i amb ocasió de l'aprovació del compte general, l'informe resum dels resultats del control intern senyalat a l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.