Secció actual:
Viure a les Borges
Seccions:
Ets a: Portada > Viure a les Borges > Què passa a les Borges?

L’Ajuntament de les Borges crea un Pla d’Actuació per l’Endemà de l’emergència sanitària amb mesures per a la recuperació social i econòmica

20/05/2020

L’alcalde de les Borges Blanques, Enric Mir, ha anunciat aquest dimecres que l’Equip de Govern ha impulsat un Pla d’Actuació per l’Endemà de l’emergència sanitària, que inclou un ambiciós paquet de mesures per a la recuperació social i econòmica de la capital garriguenca. Així, entre les noves propostes d’estaca la convocatòria d’ajuts a persones treballadores autònomes, comerços i petites empreses del municipi afectades per la Covid-19.

En aquest sentit, Mir ha exposat que el Pla també recull una altra novetat destacada, la planificació de com dur a terme el retorn a l’activitat i a l’atenció ciutadana presencial de l’Ajuntament de les Borges Blanques, que ha estat validat aquest dimecres en la Junta de Govern Local.

Al seu torn, la 1a tinent d’alcalde, Núria Palau ha comunicat que el Pla també recull la intenció del consistori de mantenir la desinfecció preventiva de carrers, places, baranes, contenidors i zones vulnerables que s’està duent a terme des de l’inici de l’emergència sanitària, i, sempre que el temps ho permet, els dilluns, dimecres i divendres amb la general de tot el nucli urbà, gràcies als pagesos voluntaris.


Ajudes al Comerç
El regidor de Promoció Econòmica, Jordi Ribalta, ha detallat que la crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha afectat de forma directa en la dinàmica econòmica del municipi, impossibilitat que un gran nombre de persones i empreses puguin desenvolupar la seva activitat ordinària o que aquesta s’hagi vist reduïda notablement, fet que es tradueix en una dràstica disminució dels seus ingressos i en un risc per al manteniment dels llocs de treball que ocupen.
En aquest sentit, Ribalta ha anunciat que el consistori endega una nova línia d’ajuts, dotada inicialment amb 50.000 euros, ampliable i adreçada a persones treballadores autònomes i a petites empreses fins a 9 treballadors, que hagin hagut de suspendre la seva activitat econòmica d’acord amb l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020, de 14 de març, o que no havent hagut de suspendre la seva activitat hagin sofert un davallada dràstica dels seus ingressos.
L’import de la subvenció serà d’una quantia fixa de 200,00 euros per cada sol·licitant que reuneixi els requisits establerts, i en el cas que hi hagi més d’una persona treballadora autònoma titular d’un mateix establiment, s’atorgarà un màxim de dues subvencions a raó de 150,00 euros cadascuna. Cal tenir present que no podran sol·licitar subvenció les persones jurídiques quan algun dels seus socis hagi sol·licitat la subvenció com a treballador autònom.
Així, s’hi podran acollir les persones físiques que es trobessin donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la seguretat social (RETA) des d’abans de la declaració de l’estat d’alarma; les persones jurídiques exemptes de l’IAE per raó del seu import net de la xifra de negocis i que tinguin menys de 9 treballadors; les quals desenvolupin la seva activitat en un establiment situat al municipi de les Borges Blanques i que estiguin donades d’alta a l’IAE en l’epígraf corresponent a l’activitat desenvolupada en aquest establiment, i que hagi estat declarada la seva activitat comercial o de serveis no essencial, i, per tant, s’hagin vist afectades pel tancament, degut a les mesures de confinament decretades pel RD 463/2020.
En el cas d’haver pogut continuar la seva activitat un cop declarat l’estat d’alarma, també s’hi podran acollir les quals hagin patit una reducció d’ingressos d’almenys un 75%, durant els mesos de març i abril, respecte del mateix període de l’any anterior. Quan es tracti de persones físiques o jurídiques amb una antiguitat inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta de l’activitat.
També cal que es trobin al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de les Borges Blanques, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si escau; que estiguin donades d’alta al registre d’activitats de l’Ajuntament. Igualment, cal que no es trobin en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003 general de subvencions; i que d’aquesta línia específica d’ajuts en queden excloses les persones físiques i jurídiques que no siguin titulars d’un establiment.
Les sol·licituds de subvenció s’hauran de presentar al registre general de l’Ajuntament per qualsevol dels mitjans admesos per la legislació vigent, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de l’aprovació definitiva d’aquestes bases i convocatòria en el BOP de Lleida, i hauran d’incloure la documentació requerida que es podrà consultar a la pàgina web de l’Ajuntament: www.lesborgesblanques.cat.

Retorn a l’activitat i a l’atenció ciutadana presencial
En aquest mateix Pla d’Actuació per l’Endemà, s’ha establert un protocol que té per objectiu establir les directrius que han de guiar l'actuació de l'Ajuntament, de les persones treballadores i els recursos preventius per a garantir la seguretat i salut durant l'exercici de l'activitat, en relació a la seva potencial exposició a la Covid-19, i definir un pla de contingència que faciliti la reincorporació dels treballadors i treballadores als seus llocs de treball de forma progressiva i segura.
Per a la seva elaboració s’han seguit les recomanacions del Servei de Prevenció Aliè de l’Ajuntament de Les Borges Blanques, en base a la guia de bones pràctiques al centre de treball, de mesures per a la prevenció de contagis de la Covid-19 elaborada pel Ministeri de Sanitat.
Les principals mesures que recull són un retorn esglaonat en 3 fases, distribuïdes en 5 setmanes, a partir de la supressió de l’estat d’alarma i que preveu la divisió dels departaments en dos equips que alternaran teletreball i treball presencial rotativament, per a evitar coincidir; el subministrament dels Equips de Protecció Individual (EPIS) adequats, necessaris i suficients, a més de vetllar per l'ús efectiu dels mateixos, així com mesures de protecció col·lectiva (barreres i/o pantalles); l’Adaptació de les avaluacions de riscos laborals al nou risc concret de la Covid-19; Singularitzar el tractament dels treballadors especialment sensibles, oferint-los treball a distància, la reubicació quan no sigui possible l’anterior supòsit, a una zona on estigui protegit (mínim a 2m de la resta, amb mesures higièniques i EPI’s adequats), i quan tampoc sigui possible aquesta adaptació el treballador, haurà de contactar directament amb el Servei de Vigilància de Salut de l’Ajuntament de les Borges Blanques.
També es contemplen mesures preventives per fomentar el distanciament social i laboral, prioritzant el teletreball o treball a distància i assegurant la distància seguretat abans i després d’anar a la feina, en desplaçaments a la feina, i al Centre de Treball; així com mesures organitzatives, recomanacions a les persones treballadores, gestió dels residus i neteja d’espais.

Altres mesures recollides en el Pla d’Actuació per l’Endemà
Mantenir la suspensió dels termes i terminis per a la tramitació de procediments administratius, inclosos els terminis de pagaments dels tributs municipals, mentre duri l’estat d’alarma.
Els titulars de les llicències d’ocupació de la via pública amb terrasses, no hagin de pagar aquesta taxa, mentre duri l’esmentat període d’estat d’alarma.
Els titulars d’establiments que hagin tingut l’activitat tancada per imperatiu legal, no hauran de pagar la taxa de recollida de brossa comercial, durant el període d’estat d’alarma.
Els usuaris del Centre d’Empreses Innovadores (CEI) de les Borges Blanques que hagin hagut de tancar la seva activitat, no hauran de pagar la quota d’arrendament de la sala arrendada, durant el període d’estat d’alarma.
Els comerços de les Borges tenen a la seva disposició, fins a nou avís, un paquet de falques gratuïtes a Ràdio les Borges, per tal de promocionar el seu establiment.
Mantenir els dos números de telèfon d’atenció a la gent gran, habilitats per a tot allò que els pugui convenir en aquesta situació d’alarma per coronavirus, el 649 330 090 i el 630 679 587.

  • Facebook
  • TwitThis
  • del.icio.us
  • Technorati
  • latafanera
  • Meneame
  • MySpace

Les noves mesures de prevenció de la Covid-19 a l'Ajuntament de les Borges

Les noves mesures de prevenció de la Covid-19 a la Biblioteca de les Borges.

Les noves mesures de prevenció de la Covid-19 a l'Espai Macià de les Borges.

Ajuntament de les Borges Blanques

Ajuntament de les Borges Blanques

C/ del Carme, 21
25400 Les Borges Blanques

Tel: 973 14 28 50
Fax: 973 14 31 70